ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΔ MARKETING ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε |

1. Το μοντάζ της προπεριγραφόμενης παραγωγής σε τρεις μοντέρ.
2. Την προπεριγραφόμενη παραγωγή σε έναν παραγωγό.
3. Τη σύνταξη των trailer σε ένα κειμενογράφο.

Η ΕΡΤ και η Γεν. Διευθύντρια Marketing  & Εμπορικής Εκμετάλλευσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν το concept, την παραγωγή, την επιμέλεια, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαμόρφωση των τρέιλερ, των εσωτερικών και εξωτερικών παραγωγών (δημιουργικό, preproduction, production, post production), καθώς και την επίβλεψη της εξελικτικής διαδικασίας παραγωγής μιας ή παραπάνω σειράς μυθοπλασίας, για την προβολή της Εταιρίας, ως ακολούθως:

Α. Για την παραγωγή κινούμενων εικόνων, βίντεο και γραφικών και τη δημιουργία trailer, για την προβολή των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών προϊόντων, καθώς και σημάτων και γραφικών πακέτων εκπομπών, η παραγωγή κινούμενων εικόνων, βίντεο και γραφικών και τη δημιουργία trailer, για την προβολή των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών προϊόντων, καθώς και σημάτων και γραφικών πακέτων εκπομπών Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο:

1. Το μοντάζ της προπεριγραφόμενης παραγωγής σε τρεις μοντέρ.
2. Την προπεριγραφόμενη παραγωγή σε έναν παραγωγό.
3. Τη σύνταξη των trailer σε ένα κειμενογράφο.

Β. Για την παραγωγή του τηλεοπτικού προγράμματος, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει την εξής σύμβαση μίσθωσης έργου:
1. Της παρακολούθησης της εξελικτικής διαδικασίας παραγωγής μιας ή παραπάνω σειρών μυθοπλασίας, σε έναν Υπεύθυνο Έργου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αφορούν την παραγωγή και επεξεργασία των προγραμμάτων της Εταιρίας και θα ισχύσουν από την υπογραφή της κάθε σύμβασης έως την 31.12.2020, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 07 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά (2106075687 ή 5673, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.prosl-misth.metav@ert.gr.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).
Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.
Με τη συμπλήρωση της φόρμας διαθέτετε τα δεδομένα σας στην ΕΡΤ προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν έως και έναν μήνα μετά την απόφαση ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα διαγραφούν όλα εκτός από τα δεδομένα των επιτυχόντων στη διαδικασία επιλογής προκειμένου να εκτελεστεί η Σύμβαση Ανάθεσης.